• Головна
 • Майнове страхування
 • Страхування іпотеки
 • Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкове знищення, випадкове пошкодження або псування є обов’язковим видом страхування та регулюється ухвалив КМУ «Про затвердження Порядку и правил обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків Випадкове знищення, Випадкове пошкодження або псування» N 358 від 06.04.11 р.

  Страхувальниками є іпотекодавці

  Страхувальником може виступати іпотекодержатель у випадках:

  • якщо обов’язок страхування предмета іпотеки іпотечним договором покладено на іпотекодержателя;
  • в разі порушення іпотекодавцем обов’язків зі страхування предмета іпотеки.

  Предметом страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону і пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням нерухомим майном (нерухомістю), що є предметом іпотеки:

  • страхування від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування підлягає нерухоме майно (нерухомість), що є предметом іпотеки (крім майнових прав, права оренди чи користування нерухомим майном), а також інше нерухоме майно, яке стане власністю іпотекодавця після укладення іпотечного договору.

  Не підлягають страхуванню:

  • будівлі, споруди та приміщення, які на момент укладення договору обов’язкового страхування іпотеки підлягають знесенню або реконструкції або конструктивні елементи та інженерні системи яких знаходяться в аварійному стані або потребують капітального ремонту;
  • майно, розташоване в зоні військових дій;
  • майно, яке не може бути предметом іпотеки відповідно до законодавства.

  Страховим випадком вважається настання події, що призвело до знищення, пошкодження або псування застрахованого майна і нанесення шкоди страхувальнику / вигодонабувачу під час дії договору обов’язкового страхування іпотеки, в результаті чого виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування в межах страхової суми.

  Страховими ризиками є:

  • стихійне лихо;
  • пожежа;
  • вибух;
  • пошкодження димом;
  • проведення робіт, пов’язаних з будівництвом / реконструкцією об’єктів нерухомості, розташованих поруч із застрахованим майном, або сусідніх приміщень, що не належать страхувальнику;
  • падіння пілотованих літальних об’єктів, їх частин, вантажу та багажу, якими перевозяться, а також розливання палива;
  • зіткнення з застрахованим майном або наїзд на це майно технічних засобів, що рухаються під керуванням або без управління людини і використовують для пересування будь-який вид енергії;
  • аварії в системах тепло-, водо-, газопостачання, в електричних мережах, виробничі аварії (зокрема, викид перегрітих мас, поширення хвилі токсичних газів і парів, витоку агресивних речовин);
  • падіння стовпів, щогл освітлення, інших конструкцій, за винятком тих випадків, що виникли в результаті їх неправильної установки або монтажу;
  • протиправні дії третіх осіб;
  • вплив води і / або інших рідин в разі виникнення аварії.

  Страхова сума за договором обов’язкового страхування іпотеки визначається в розмірі повної вартості майна, що є предметом іпотеки, але не менше ніж вартість, зазначена в іпотечному договорі, при цьому:

  • повна вартість застрахованого майна визначається виходячи з його дійсної вартості;
  • дійсна вартість застрахованого майна визначається суб’єктом оціночної діяльності відповідно до Законодавства України;
  • страхувальник за згодою страховика та іпотекодержателя може застрахувати майно за вартістю його відтворення.
  Страховий платіж

  Страховий платіж

  Розмір страхового платежу / тарифу визначається за Методикою актуарних розрахунків страхових тарифів по обов’язковому страхуванню предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.

  1. Страхувальник має право вносити страховий платіж в готівковій або безготівковій формі.
  2. Страховий платіж вноситься страхувальником одноразово в порядку, розмірі та строки, передбачені договором обов’язкового страхування іпотеки.
  3. При укладенні договору обов’язкового страхування іпотеки строком більш ніж на один рік, страхувальнику має бути надана можливість внести страховий платіж частинами. Розміри відповідних частин страхового платежу і строки їх внесення визначаються в договорі обов’язкового страхування іпотеки. При цьому обов’язковим для виконання є вимога, що кожен черговий платіж повинен бути внесений до закінчення періоду, за який плата вже внесена.

  Безумовна франшиза встановлюється в розмірі, передбаченому договором обов’язкового страхування іпотеки, але не більше 2 відсотка страхової суми за таким договором.

  Страхове відшкодування

  Страхове відшкодування

  Після подання письмової заяви від Страхувальника про виплату страхового
  відшкодування:

  • страховик приймає рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування протягом 15 робочих днів після надходження документів, необхідних для встановлення факту, обставин, причин настання страхового випадку та / або розміру збитків;
  • збитки визначаються: у разі знищення застрахованого майна – в розмірі вартості такого майна за вирахуванням вартості наявних залишків цього майна, придатних для подальшого використання;
  • в разі пошкодження (часткового руйнування), псування застрахованого майна – в розмірі вартості відтворення такого майна до стану, в якому воно знаходилося до настання страхового випадку;
  • в вартість відтворення застрахованого майна включаються витрати на: матеріали, обладнання та оснащення, необхідні для відтворення такого майна; оплату робіт, послуг з відтворення такого майна (в тому числі виплата заробітної плати); доставку матеріалів до місця ремонту та інші витрати, необхідні для відтворення застрахованого майна до стану, в якому воно знаходилося до настання страхового випадку.

  Страхові виплати

  Розмір страхового відшкодування встановлюється в межах страхової суми та розміру завданих страхувальнику / вигодонабувачу прямих збитків за вирахуванням встановленої договором обов’язкового страхування іпотеки франшизи і сум, отриманих страхувальником / вигодонабувачем, як відшкодування збитків від третіх осіб.

  Страховик виплачує страхове відшкодування протягом 15 робочих днів після прийняття відповідного рішення в наступному порядку:

  • в сумі, що не перевищує розмір вимоги за основним зобов’язанням, – вигодонабувачу (іпотекодержателю, що має більш високий пріоритет). Сума страхового відшкодування, яка перевищує розмір вимоги іпотекодержателя, що має вищий пріоритет, підлягає розподілу між іпотекодержателями, що мають нижчий пріоритет, та іншими кредиторами іпотекодавця згідно з пріоритетом та розміром їх зареєстрованих прав чи вимог;
  • в сумі, що залишилася після виплати відшкодування вигодонабувачам (іпотекодержателям і іншим кредиторам іпотекодавця), – іпотекодавцю;
  • за згодою страхувальника (іпотекодавця) та вигодонабувача (іпотекодержателя, що має вищий пріоритет), страхове відшкодування може бути спрямоване на відтворення предмета іпотеки.

  Страхування поширюється на страхові випадки, які настали в період дії договору обов’язкового страхування іпотеки.